ИНТЕРВЈУ СА НЕНАДОМ СИНЂЕЛИЋЕМ, КООРДИНАТОРОМ ПРАКСИ И ВЕЖБАОНИЦА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

1. Колико је заступљена стручна пракса студената на Учитељском факултету?

Uciteljski fakultet


На Учитељском факултету у Београду велика пажња поклања се пракси студената, односно боравку и раду студената у основним школама (и предшколским установама) током студирања. Студенти Учитељског факултета, за сваку студијску годину, имају обавезну реализацију неке од пракси у нижим разредима основних школа. Тако, на првој години, то је педагошко-психолошка, на другој – дидактичка, на трећој – методичка пракса I и на четвртој години студија – методичка пракса II. Циљеви свих ових пракси су различити: стицање непосредног искуства о школи из улоге наставника, обједињавање теоријског и практичног знањa, развијање активног, истраживачког приступа према педагошкој делатности. Обухваћене су области систематског посматрања, идентификовања, анализирања и евалуирања различитих модела припрема и реализације наставног процеса које реализује учитељ у оквиру обавезних наставних предмета, проучавање и анализирање школске документације и примене појединих дидактичких елемената у настави, обављање одређеног истраживачког задатка, као и других захтева у складу са специфичностима захтева појединих методика. На овом месту бих додао и податак да се настава на четвртој години студија већим делом одвија у школама (односно вртићима) вежбаоницама, у којима студенти, током школске године, полажу испитне часове, али и посматрају испитне часове својих колега, из методика, односно предмета који су предвиђени школским наставним планом и програмом. Дакле, готово целе школске године студенти су „у додиру“ са наставом, школским окружењем, ученицима...
Поносимо се чињеницом да смо један од ретких, можда и једини факултет на београдском Универзитету, који реализује стручну праксу сваке године студија.

2. Можете ли нам рећи нешто више о Методичкој пракси II?
Методичка пракса II (или професионална пракса) представља врхунац и завршетак студирања на Учитељском факултету. Студентима су понуђена четири термина за њено похађање: септембар, новембар, март и мај. Реализује се на четвртој години основних академских студија и конципирана је да траје пет недеља (25 радних дана), уз обавезни надзор учитеља ментора одељења у којима студенти реализују праксу. Прва недеља подразумева припрему студената и упознавање са директором, координатором у школи, као и учитељем ментором. Методичка пракса II у преостале четири недеље састоји се из самосталног осмишљавања, планирања, организовања и извођења образовно-васпитног рада који произилази из садржаја и циљева наставних предмета у млађим разредима основне школе. Студенте на пракси обилазе наставници/сарадници Факултета, који воде евиденцију о њиховој присутности, начину рада и свеукупном опхођењу према задацима и стичу увид у рад студената кроз разговор са учитељем ментором.

3. Како је дошло до успостављања сарадње са ОШ „Ђура Даничић“?
Студенти прве, друге и треће године основних академских студија имају могућност да сами изаберу школе у којима ће реализовати своју праксу, било где у Србији. Програмом Методичке праксе II, за студенте четврте године,предвиђено је да се она реализује искључиво на територији града Београда, и то у школама са којима Учитељски факултет има директно успостављену сарадњу. Са школом „Ђура Даничић“ је постојала сарадња и раније, углавном кроз студентску праксу на прве три године основних студија. Од школске 2015/16. године, та сарадња иде узлазном путањом и доста је напредовала, на обострано задовољство. Велику захвалност дугујемо учитељици Даници Килибарди која нам веома помаже у самој организацији и детаљнијем упознавању својих колега учитеља са циљевима студентске праксе. Наравно, захвални смо и директору Боривоју Кнежевићу, који је свесрдно подржао један овакав вид сарадње и школовања студената, будућих учитеља. Верујемо да и школа, односно учитељи, остварују добит од сарадње са студентима, односно Факултетом. Овде првенствено имамо у виду размену искустава у циљу иновирања знања учитеља ментора, организацију стручних скупова и друге облике сарадње наставника школе са наставницима Факултета. Од узајамне сарадње очекујемо даље побољшање и осавремењавање организације рада студената на Методичкој пракси II, а све у у складу са савременим образовним токовима.

4. Какве су реакције студената који своју праксу реализују у ОШ „Ђура Даничић“?
Пре свега, желео бих да похвалим повољне организационо-техничке и стручне услове који постоје у Вашој школи: учионице опремљене десктоп рачунарима, лаптоповима, пројекторима, две реновиране фискултурне сале, богат књижни фонд у школској библиотеци, терене за мале спортове... Али, првенствено бих истакао учитеље који су били и јесу у улози ментора нашим студентима, као велику помоћ и подршку. Јер, искуство и знање које им они могу пренети и поделити је немерљиво. Они су ти који својим примерима из праксе, пријатним и заштитничким, а пре свега колегијалним односом према студентима, стварају пријатну климу и одличне услове за рад, учење и напредовање. Упућивање у срж учитељског позива и откривање његових „тајни“ од огромног је значаја за будуће учитеље. У разговору са студентима током и након реализације Методичке праксе II, увиђамо да су веома задовољни, што нас посебно радује и „отвара нам врата“ даље, још успешније сарадње. Стога, велика захвалност и вашим (нашим) учитељима менторима.

5. Какви су планови по питању даље сарадње?
Током школовања на Учитељском факултету, трудимо се да студенти стекну професионалне компетенције у области планирања, организовања, реализовања и вредновања образовног и васпитног процеса, као и у области комуникације, решавања проблема у разреду и разумевања потреба деце. За све то неопходне су нам добре и одговорне школе, школе са којима ћемо изградити партнерски, сараднички однос, које разумеју потребу да се будући учитељи могу успешно изградити искључиво у додиру са школским окружењем, где је пријатна клима за рад, где су учитељи (а и колектив уопштено) сараднички настројени према студентима, њиховим будућим колегама. Управо у томе смо и препознали и видимо Вашу школу, као изврсну подршку за време које нам предстоји. Искрено се надамо наставку успешне сарадње и њеном проширивању у неким новим правцима – заједничким стручно-научним пројектима, програмима стручног усавршавања, реализовањем истраживања од којих ће корист имати и школа и факултет.

 

Интервју водила учитељица Миљана Симановић